Bạn có tin chính mình không?

Tôi đặt ra câu hỏi “Bạn có tin chính bạn không?” bởi vì đây chính là một trong những câu hỏi quan trọng nhất sẽ quyết định việc bạn sống một cuộc sống thành công hay tầm thường.

Xem nhiều